sadsad x
asdasd
Açık Rıza Metni

AÇIK RIZA METNİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ("KVKK") UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIK RIZA FORMU

Türkiye'de kurulu FARKLI EĞİTİM ANONİM ŞİRKETİ ("Şirket") olarak; veri sorumlusu sıfatıyla,

 • Duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin,
 • Devam etmekte olan iş ilişkimiz dahilinde;
 • İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • Tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK'nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK'da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

İşveren olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki akdin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket’in meşru menfaati gereği sizden bizzat talep ettiğimiz, akdiniz devam etmekte iken ve iş başvurunuz sırasında bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz özgeçmişinizde veya başvurunuza ilişkin paylaştığınız diğer metinlerde yer alan kişisel verilerinizi, sizin Şirket’in fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz ve birden fazla kişinin kullanımına açık Şirket’in bilgisayar programlarına, uygulamalarına ve sunucularına açık bilgi kaydetmeniz suretiyle topluyoruz.

Şirket’in iş takibini gerçekleştirebilmeye yönelik meşru menfaati gereği, giriş ve çıkış saatlerini kontrol eden sistemler aracılığıyla; hizmetin devamını sağlamak, işyerinin, öğrencilerin ve kursiyerlerin güvenliğini sağlamak ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla ve sizlerin güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, işyeri binasına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla topluyoruz.

Şirket (okul) içeresinde, eğitim faaliyetinin devamını sağlamak ve kursiyer ile öğrencilerin güvenliğinin temini amacıyla parmak izi verilerini topluyoruz.

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla ve kanunlarda öngörülmesi nedeniyle iş ilişkisinin başlaması öncesinde alınan sağlık raporları aracılığıyla sağlık verilerinizi fiziksel olarak ve iş yeri güvenliğini sağlamak amacıyla bina yönetiminden kişisel verilerinizi fiziksel veya elektronik olarak topluyoruz.

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla topluyoruz.

Şirket’in platformunu geliştirmeye ve daha efektif hale getirmeye yönelik meşru menfaati gereği Çerez Politikamızda da detayları belirtildiği üzere web sitemizde kullanılan çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi topluyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir. İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;

 • Çalışanların izin onayı, bakiye izinlerin görüntülenmesi, izin düzenlemelerinin yapılması
 • Çalışanların işten çıkış işlemlerinin yapılması
 • Bordro işlemlerinin yapılmasının sağlanması
 • Çalışanlara maaş ödemelerinin yapılması
 • İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikler yerine getirmek amacıyla özellikle;
 • Personel özlük dosyasının oluşturulması
 • SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri, karakol bildirimi ile teşvik ve yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması
 • Zorunlu bireysel emeklilik sigortası hesabı açılmasının sağlanması
 • Çalışanların giriş çıkış kayıtlarının kontrolü ve Ar-Ge için kamera kayıtlarının kapı giriş çıkış kayıtlarıyla olan eşleşmesinin tespit edilmesi
 • Ar-Ge için teşvik hesaplaması yapılması
 • İcra dosyalarına çalışanların maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması
 • İş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması
 • İş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması
 • Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak
 • Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi
 • Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle;
 • İşyeri güvenliğinin sağlanması

Müşteri (öğrenci, kursiyer) sözleşmelerinin ifasından doğan gereklilik nedeniyle özellikle;

 • Müşteri şikayetlerinde müşterinin haklı/haksız ayrımının yapılması, müşteri memnuniyetinin arttırılması, müşteri ihtiyacının anlaşılması ve müşteri ile ilişkili süreçlerin iyileştirilmesinin sağlanması
 • Müşteriye hizmet kalitesinin değerlendirilmesi ve çalışanlara eğitim verilmesi
 • Şirket’in idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;
 • Çalışanların performanslarının takibi ve raporlanması
 • Çalışanlarla iletişimin sağlanması
 • Kargo ve kurye aracılığıyla gelen paketlerin ilgili çalışana iletilmesinin sağlanması
 • Çalışanlarla ilgili araştırma projeleri yürütülmesi
 • Çalışanların işe giriş ve çıkışlarının kontrolünün sağlanması
 • Çeşitli kampanya ve promosyon tekliflerinin yapılabilmesi için toplu elektronik posta yönetiminin sağlanması
 • Çalışanların işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması
 • Eğitim planlamasının yapılması, eğitimlerin raporlaması, eğitim sertifikalarının hazırlanması, gerçekleşen eğitimlere katılan çalışanların takip edilebilmesi, çalışanların aldıkları eğitimler sonucu gelişim süreçlerinin takip edilebilmesi
 • Kalite kontrolün sağlanması
 • Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması
 • Memnuniyet anketi analizi yapılması

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

Şirket veya yetkilendirdiği veri işleyenlerin, insan kaynakları, muhasebe, bilgi işlem ve ilgili diğer departmanları tarafından çalışan imzası ile tanzim edilen sözleşmeler, bilgilendirme formları, kamera kayıtları, insan kaynakları ve muhasebe sistemleri, sözlü ve yazılı beyanlar, görüntü ve ses kayıt sistemleri, loglama ve e-posta yöntemleri ile kişisel bilgilerimin temin edilerek; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK’nın) 4. Maddesinde ifade edilen genel ilkeleri uygun şekilde kullanılabileceğini, muhafaza edilebileceğini, işlenebileceğini ve aktarılabileceğini bu konuda açık rızam olduğunu beyan ederek işbu metni okuduğumu ve anladığımı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK’nın) öngördüğü şekilde verilerimin kullanılabileceğini muhafaza edilmesi, işlenmesi ve aktarılabilmesi konusunda bilgilendirildiğimi kişisel verilerimin işlenmesine, özgür irademle açık rızam olduğunu;

Kabul Ediyorum

Kabul Etmiyorum

Adı/Soyadı/Ünvanı :

%FATURA_AD_SOYAD%

Adresi :

%FATURA_ADRES%

Telefon :

 %FATURA_TEL_1%

E-Posta :

 %UYE_E-POSTA%

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.